S 4579401

นายโอภาส ต้นทอง

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

35492

นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ
รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

Login Form

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ

ภาพกิจกรรม

IMAGE
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางสาววารุณี พวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในสังกัด แสดงความยินดีกับ นายสุรเชษ นิ่มกุล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง Hits 7
Read More...
IMAGE
  วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสัมมนาการณ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานการประชุมสรุปผลการจัดทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษา ของจังหวัดอ่างทอง โดย นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์ นาคพนม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และผู้รับผิดชอบการจัดทำแผน การบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   Hits 13
Read More...
IMAGE
     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.อ่างทอง และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของ กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 โดย นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Hits 15
Read More...
IMAGE
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายพิทักษ์ สุริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เข้าร่วมประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 Hits 11
Read More...
IMAGE
     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  ครั้งที่ 1/2564  โดย นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ และ นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ  ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ณ  ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง Hits 26
Read More...
IMAGE
     วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน  การประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 (จังหวัดอ่างทอง) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง Hits 13
Read More...
IMAGE
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต ต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กของเอกชน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ลงพื้นที่ตรวจสภาพสถานสงเคราะห์วัดสระแก้ว ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง Hits 7
Read More...
IMAGE
      วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายวัฒนชัย พันธุ์พร ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (ด้านการพัฒนาการศึกษา) ครั้งที่ 1 /2564 มีวาระเพื่อทราบเกี่ยวกับการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดอ่างทอง และเรื่องพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ                  การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (จังหวัดอ่างทอง) และนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน และแผนการเปิดรับนักเรียนระดับอนุบาล 1 (3ปี บริบูรณ์) ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยนายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ และ  นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง Hits 24
Read More...
IMAGE
         วันอังอาคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพศาล บุรินทร์วัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์) ครั้งที่ 1/2564 โดย              นายโอภาส ต้นทองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   Hits 15
Read More...

ข้อมูลสถานศึกษา