นายโอภาส

นายโอภาส ต้นทอง

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

35492

นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ
รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

News

เมนูหลัก

Login Form

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ

ภาพกิจกรรม

IMAGE
วันจันทร์, 23 พฤศจิกายน 2563     วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ นายวัฒนชัย พันธุ์พร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (ด้านการพัฒนาการศึกษา) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ มีวาระเพื่อทราบเกี่ยวกับนโยบาย จุดเน้นการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดย นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง Hits 10
Read More...
IMAGE
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2563    วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบเพื่อสรรหาคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอ่างทองแทนกรรมการชุดเดิมซึ่งครบวาระ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองการสรรหาคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอ่างทอง Hits 23
Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 17 พฤศจิกายน 2563       วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายลิขิต ทองนาท ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (ด้านบริหารงานบุคคล)  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๓ โดย นายโอภาส  ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   Hits 39
Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2563        วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายมงคล รุ่งสว่าง เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และ นายสุชาติ ทองมา เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐ สพป.อ่างทอง Hits 36
Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563     วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง นายอารักษ์ อินทร์พยุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนและคณะตรวจสอบอาคารเรียนห้องเรียนและห้องประกอบของโรงเรียนอนุบาลพูนสุขเพื่อพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและ  ขยายความจุในการรับนักเรียนเพิ่มขึ้น Hits 28
Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563      วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง พบปะผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน  ณ โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ โดยกลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดอ่างทอง ได้จัดอบรมโดยใช้คู่มือการบันทึกบัญชีและงบการเงินของโรงเรียนเอกชน ในระบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำบัญชีและงบการเงินของโรงเรียนให้ถูกต้องรวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชนในจังหวัด  ได้ใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแล การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ   Hits 18
Read More...

ข้อมูลสถานศึกษา