angthong - หน้าแรก

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ

ภาพกิจกรรม

IMAGE
วันเสาร์, 02 มิถุนายน 2561 วันนที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายนันทภพ เคหา รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ ๑/๑๕๖๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ และกระบวนการและทักษะในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ผู้เข้าอบรม จำนวน 55 คน อบรมระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง       Hits 19
Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 15 พฤษภาคม 2561      วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายนันทภพ เคหา รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2561 จังหวัดอ่างทอง และนำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ่างทอง ปี 2561 ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง แรงงานจังหวัดอ่างทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รับผิดชอบการนำเสนอในยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน และการแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดหนองยาง สังกัด สพป.อ่างทอง โดยมี นา ยวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการนำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการติดตามฯ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง Hits 22
Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 11 พฤษภาคม 2561     วันนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองอ่างทอง ให้เจ้าหน้าที่มาตัดแต่งกิ่งไม้จากต้นไม้ใหญ่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานและผู้มาติดต่องานราชการ ขอขอบคุณเทศบาลเมืองอ่างทองและเจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะ Hits 17
Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 11 พฤษภาคม 2561      วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายปัญญา งานเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง Hits 23
Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 11 พฤษภาคม 2561       วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสุดใจ  มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓)  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวม ๔๐ คน ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำน้กงาน กศน.จัวหวัดอ่างทอง Hits 14
Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 11 พฤษภาคม 2561      วันที่ ๕ และวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย นายสุดใจ มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง นายนันทภพ เคหา รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินการ สอบสัมภาษณ์โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการอุดมศึกษาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ จังหวัดอ่างทอง มีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน ๔๒ คน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง Hits 30
Read More...

ข่าวการศึกษา