นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์
ศธจ.อ่างทอง

News

Login Form

ตรวจสอบผลคะแนนสอบครูผู้ช่วย ปี 2562

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ

ภาพกิจกรรม

IMAGE
วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง กล่าวขอบคุณและต้อนรับ นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในโอกาสเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ (น้ำพุพิทยาคาร) ซึ่งมี นายประทีป ศรีเพชรเจริญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดย นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ (น้ำพุพิทยาคาร)                    Hits 7
Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562      วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ปฐมนิเทศผู้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 จำนวน 11 ราย โรงเรียนสังกัด สพป.อ่างทอง จำนวน 4 ราย และโรงเรียนสังกัด สพม.5 จำนวน 7 ราย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง                                                        Hits 7
Read More...
IMAGE
วันพุธ, 21 สิงหาคม 2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (กิจกรรมที่ 3 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้รายกลุ่มสาระ) ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน โดย นางอมรารัตน์ธนัน นิสะโสกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอมราวิทยาภูมิ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์                                               Hits 8
Read More...
IMAGE
วันพุธ, 01 พฤษภาคม 2562        วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสมระดับจังหวัดอ่างทอง  เพื่อรับทราบข้อมูลกำหนดกรอบแนวทางและพิจารณารูปแบบติดตามการแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ในช่วงอายุ ๓ - ๑๘ ปี ให้ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม รวมทั้งให้ข้อเสนอ การวางแผนติดตามและรายงานข้อมูลต่อไปโดยมี  นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง, ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง                Hits 149
Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 29 เมษายน 2562      วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของหน่วยงานทุกระดับ ทุกประเภท และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับจังหวัด โดยจัดอบรม ๒ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนในสังกัด สพป.อ่างทอง ,สังกัด สพม.๕ ,สังกัดเทศบาล ,สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ,โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ,วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง และโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอ่างทอง โดย นายพิทักษ์ สุริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง Hits 121
Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2562      วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒  นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ตามบัญชีรายชื่อ    ผู้สอบแข่งขันได้บัญชี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๖ อัตรา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอื่น จำนวน ๗ อัตรา พร้อมกล่าวโอวาทให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถรวมทั้งมีการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  โดยรายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน ๓ อัตรา และ สพม ๕ จำนวน ๑๐ อัตรา   Hits 209
Read More...

ข้อมูลสถานศึกษา