S 4579401

นายโอภาส ต้นทอง

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

35492

นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ
รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

เมนูหลัก

Login Form

วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรผูุ้สำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดย นางอัจฉรา ผ่องกาย ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมคุณอาทร โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์

100069

 

ข้อมูลสถานศึกษา