วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรผูุ้สำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดย นางอัจฉรา ผ่องกาย ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมคุณอาทร โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์

100069