S 4579401

นายโอภาส ต้นทอง

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

35492

นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ
รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

เมนูหลัก

Login Form

 

     วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ นายปัญญา งานเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดย นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

S 6504451

 

 

  

 

ข้อมูลสถานศึกษา