วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Coaching Teams ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (O-NET) และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของทุกหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดให้ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีคะแนนเฉลี่ยในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มากกว่า ๕๐ % เพิ่มขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๒

S 6635526