S 4579401

นายโอภาส ต้นทอง

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

35492

นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ
รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

เมนูหลัก

Login Form

     วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒  นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ตามบัญชีรายชื่อ    ผู้สอบแข่งขันได้บัญชี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๖ อัตรา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอื่น จำนวน ๗ อัตรา พร้อมกล่าวโอวาทให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถรวมทั้งมีการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  โดยรายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน ๓ อัตรา และ สพม ๕ จำนวน ๑๐ อัตรา

89315

 

ข้อมูลสถานศึกษา