วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒  นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ตามบัญชีรายชื่อ    ผู้สอบแข่งขันได้บัญชี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๖ อัตรา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอื่น จำนวน ๗ อัตรา พร้อมกล่าวโอวาทให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถรวมทั้งมีการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  โดยรายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน ๓ อัตรา และ สพม ๕ จำนวน ๑๐ อัตรา

89315