S 4579401

นายโอภาส ต้นทอง

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

35492

นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ
รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

เมนูหลัก

Login Form

     วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของหน่วยงานทุกระดับ ทุกประเภท และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับจังหวัด โดยจัดอบรม ๒ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนในสังกัด สพป.อ่างทอง ,สังกัด สพม.๕ ,สังกัดเทศบาล ,สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ,โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ,วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง และโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอ่างทอง โดย นายพิทักษ์ สุริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

117631

ข้อมูลสถานศึกษา