S 4579401

นายโอภาส ต้นทอง

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

35492

นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ
รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

เมนูหลัก

Login Form

       วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสมระดับจังหวัดอ่างทอง  เพื่อรับทราบข้อมูลกำหนดกรอบแนวทางและพิจารณารูปแบบติดตามการแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ในช่วงอายุ ๓ - ๑๘ ปี ให้ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม รวมทั้งให้ข้อเสนอ การวางแผนติดตามและรายงานข้อมูลต่อไปโดยมี  นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง, ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง           

118186

 

 

ข้อมูลสถานศึกษา