วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (กิจกรรมที่ 3 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้รายกลุ่มสาระ) ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน โดย นางอมรารัตน์ธนัน นิสะโสกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอมราวิทยาภูมิ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์

                                           4