S 4579401

นายโอภาส ต้นทอง

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

35492

นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ
รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

เมนูหลัก

Login Form

     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับ นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ในการมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

26พย62 ประเมนตวชวด ๑๙๑๑๒๖ 0015

ข้อมูลสถานศึกษา