S 4579401

นายโอภาส ต้นทอง

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

35492

นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ
รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

เมนูหลัก

Login Form

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ นาคพนม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาแผนงาน งาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

P1010002

ข้อมูลสถานศึกษา