วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายนันทภพ เคหา รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2561 จังหวัดอ่างทอง และนำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ่างทอง ปี 2561 ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง แรงงานจังหวัดอ่างทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รับผิดชอบการนำเสนอในยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน และการแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดหนองยาง สังกัด สพป.อ่างทอง โดยมี นา

ยวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการนำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการติดตามฯ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

123760


ข้อมูลสถานศึกษา