ทาน 2565

 

นายวุฒิชัย ธรรมยา

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

35492

นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ

รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

 

แผนปฏิบัติงานและการให้บริการ

6

7

8

789563

74

47

16

ขนาดเดม สรปรายงานการประชมคณะกรรมการโรคตดตอจงหวดอางทอง 2

ปชสพ

แบบสอบถามความพงพอใจ

2

3

แบบสอบถามความพงพอใจ 4

เงน

147

Login Form


Notice: Undefined offset: 1 in /home/lun1/users/atg/web/atgpeo.moe.go.th/public_html/web/templates/dd_gfx_35/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in /home/lun1/users/atg/web/atgpeo.moe.go.th/public_html/web/templates/dd_gfx_35/library/Artx/Content/Item.php on line 68

ประวัติผู้บริหาร

ทาน

 

ชื่อ - นามสกุล   : นายวุฒิชัย ธรรมยา

ตำแหน่งปัจจุบัน : ศึกษาธิการจังหวัด

สถานที่ทำงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่  11/1  ถ.เทศบาล 1  ต.บางแก้ว  อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง  14000

หมายเลขโทรศัพท์ : 035 614 155 - 6 

โทรสาร : 035 614 157 

โทรศัพท์มือถือ : 098 260 1297

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       

LINE ID : 098 260 1297

คุณวุฒิการศึกษา

        -  ประกาศนียบัตรประถมศึกษา (ป.6)

        -  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

        -  ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต 

ประวัติการรับราชการ

15 ธันวาคม 2549

นิติกร 3

สำนักนิติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

12 มกราคม 2560

รักษาการในตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ

สำนักนิติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

17 กุมภาพันธ์ 2560

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มวินัยและอุทธรณ์

สำนักนิติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13 มิถุนายน 2562

รักษาการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนิติการ

สำนักนิติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

8 กันยายน 2563

รองศึกษาธิการจังหวัด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

11 มกราคม 2565

ศึกษาธิการจังหวัด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

การฝึกอบรม พัฒนาและการศึกษาดูงาน

     -  หลักสูตรความรู้กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิด

     -  อบรมการดำเนินการทางวินัยของ ก.ค.ศ.

     -  หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 1

     -  อบรมเพื่อวางพื้นฐานความคิดเกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและ
         จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

     -  หลักสูตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย

     -  อบรมโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายวินัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ของราชการครูและบุคลากร
         ทางการศึกษา

    - หลักสูตร “กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับองค์กรสมัยใหม่”             รุ่นที่ 2

    - หลักสูตร “โครงการพัฒนาข้าราชการไปสู่ระบบข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS)” รุ่นที่ 2

    อบรมกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมและความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ทำหน้าที่กรรมการ
       สอบสวน

    - หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับต้น รุ่นที่ 7

    - หลักสูตร “การพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด”

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

   - ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตระกูลช้างเผือก ชั้นตรา ทวีติยาภรณ์ (ท.ช.) พ.ศ. 2560

 -------------------------------------

 

รอง

ชื่อ – นามสกุล    :   นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ

ตำแหน่งปัจจุบัน  :   รองศึกษาธิการจังหวัด

สถานที่ทำงาน  :  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่  11/1  ถ.เทศบาล 1  ต.บางแก้ว  อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง  14000

หมายเลขโทรศัพท์ :  035-614155-6 

โทรสาร  : 035-614157 

โทรศัพท์มือถือ : 061-386-1818

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

LINE ID : tae2506

คุณวุฒิการศึกษา

        -  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3)

        -  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5)

        -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เอกการขาย

        -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เอกการตลาด

        -  มธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

        -  ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ แก่ข้าราชการตามมติ ครม.

        -  ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)

ประวัติการรับราชการ

2 มกราคม  2528

ทดลองปฏิบัติราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2

สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

1 ตุลาคม 2528

เจ้าพนักงานธุรการ 2

สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

3 มกราคม 2530

เจ้าพนักงานธุรการ 3

สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

30 กันยายน 2530

บุคลากร 3 

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

8 กรกฎาคม 2534

นักวิชาการเงินและบัญชี 4 งานบัญชี

ฝ่ายการเงินและพัสดุ

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

30 กันยายน 2534

รักษาการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงิน และบัญชี 5

สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอชาติตระการ สปจ.พิษณุโลก

30 กันยายน 2534

เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5 งานการเงินและพัสดุ

สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอชาติตระการ สปจ.พิษณุโลก

1 ตุลาคม 2534

นักวิชาการเงินและบัญชี 4

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

1 ตุลาคม 2534

เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5

สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอชาติตระการ

28 ตุลาคม 2536

เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6 งานการเงินและพัสดุ

สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอชนแดน สปจ.เพชรบูรณ์

1 มิถุนายน 2538

เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6 งานการเงินและพัสดุ

สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าวุ้ง สปจ.ลพบุรี

24 กันยายน 2540

นักวิชาการเงินและบัญชี 6

สปจ.ลพบุรี

24 กันยายน 2540

นักวิชาการเงินและบัญชี 7

สปจ.ลพบุรี

17 สิงหาคม 2549

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 7 ว.

สพท.ลพบุรี เขต 1

13 มีนาคม 2550

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 8 ว.

สพท.ลพบุรี เขต 1

15 มีนาคม 2552

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

สพท.ลพบุรี เขต 1

5 มิถุนายน 2560

นักวิชาการตรวจสอบภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

14-17 มิถุนายน 2560

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

8 กันยายน 2563

รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

การฝึกอบรม พัฒนาและการศึกษาดูงาน

        -  หลักสูตร “การพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด”

        -  หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” รุ่นที่ 5/2563

        -  หลักสูตร “การพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด”

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

         ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) พ.ศ. 2557

-------------------------------------

 โครงสร้างคณะผู้บริหารในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

บคลากร

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสถานศึกษา