ทาน

นายโอภาส ต้นทอง

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

รอง

นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ

รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

งบทดลอง ศธจ.อ่างทอง

สารสนเทศ ศธจ.อ่างทอง

เงน

7

หมาย

สรปรายงานการประชมคณะกรรมการโรคตดตอจงหวดอางทอง 1

ขาวประชาสะมพนธ

2 รองทก

5

3 ดาน

ฟงอนน

พอใจ

6

Login Form

ทาน

นายโอภาส ต้นทอง

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่  1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2507

ช่องทางการติดต่อ 061-386-1313

เริ่มปฏิบัติราชการวันที่  22  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2525

ประวัติการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน

สถานศึกษาฝึกอบรมและดูงาน

ตั้งแต่ - ถึง

(เดือน ปี)

วุฒิที่ได้รับ

ระบุสาขาวิชาเอก (ถ้ามี)

โรงเรียนบ้านถ้ำ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

พ.ค. 2513  -  มี.ค. 2520

ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.3)

โรงเรียนสุทธรังสี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

พ.ค. 2520 - มี.ค 2523

ประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3)

วิทยาลัยครูกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

มิ.ย. 2523 - มี.ค. 2525

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)

ศึกษาด้วยตนเอง (สมัครสอบและอบรม)

2526 - 2528

ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

2529 - 2533

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) เอกบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2553

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มิ.ย. 2551

ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ประเทศสิงคโปร์ - มาเลเซีย

16 – 19 ต.ค. 2552

ศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา

ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

วัน เดือน ปี

ตำแหน่ง

เอกสารอ้างอิง

22 ธ.ค. 25

ครู 1 โรงเรียนวัดดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (ทดลองฯ)

คำสั่ง สปจ. ที่ 32/2526

ลว 20 ม.ค. 26

16 ก.ค. 28

ครู 2 โรงเรียนวัดดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (ปรับปรุงตำแหน่ง)

สปจ. ที่ 538/2528

ลว 9 ส.ค. 28

1 ต.ค. 30

อาจารย์ 1 โรงเรียนวัดดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

สปจ. ที่ 101/2531

ลว 8 มี.ค. 31

16 มิ.ย. 34

นักวิชาการศึกษา 4 สนง.ศธอ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

สป.ศธ. ที่ 528/2534

ลว 19 มิ.ย. 34

21 เม.ย. 37

ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 5) สำนักงานศึกษาธิการอำเภอท่าแพจังหวัดสตูล

สป. ที่ 312/2537

ลว 21 เม.ย. 37

5 มิ.ย. 38

ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอกิ่ง อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

สป. ที่ 665/2538

ลว 5 มิ.ย. 38

1 มี.ค. 40

รักษาการในตำแหน่ง ศธ.ศธอ. ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

สป.ที่ 120/2540

ลว 26 ก.พ. 40

20 มี.ค. 40

ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี

สป. ที่ 371/2540

ลว 12 มิ.ย. 40

15 มิ.ย. 42

ศึกษาธิการอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารหารศึกษา 6) สำนักงานศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอบ้านคา จ.ราชบุรี

สป. ที่ 313/2542

ลว 15 มิ.ย. 42

26 พ.ย. 42

ศึกษาธิการอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 7) สำนักงานศึกษาธิการอำเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

สป. ที่ 768/2542

ลว 26 พ.ย. 42

18 เม.ย. 42

รักษาราชการแทนศึกษาธิการอำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

สป. ที่ 191/2543

ลว 28 มี.ค. 43

28 มี.ค. 43

ศึกษาธิการอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 7) สนง.ศธอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

สป. ที่ 230/2543

ลว 20 เม.ย. 43

1 ต.ค. 43

รักษาราชการแทนศึกษาธิการอำเภอพนมทวน จ.กาญจนบุรี

สป. ที่ 553/2543

ลว 14 ก.ย. 43

1 ต.ค. 43

ศึกษาธิการอำเภอพนมทวน จ.กาญจนบุรี

สป. ที่ 589/2543

ลว 26 ก.ย. 43

1 ต.ค. 45

ศึกษาธิการอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 8) สนง.ศธอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

สป. ที่ 1043/2545

ลว 10 ต.ค. 45

1 ต.ค. 46

ศึกษาธิการอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 8) สพท.กจ.2

สพท.กจ.2 ที่ 52/2546

ลว 9 ต.ค. 46

8 ธ.ค. 47

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ.พนมทวน สพท.กจ.2

สพท.กจ.2 ที่ 82/2548

ลว 9 มี.ค. 48

19 ก.ย. 49

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.กจ.2

สพท.กจ.2 ที่ 551/2549

ลว 9 มี.ค. 48

30 มี.ค. 52

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต1

สพฐ. ที่ 524/2552

ลว 7 มี.ค. 52

4 มิ.ย. 63

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการประจวบคีรีขันธ์

สป. ที่ 1128/2563

ลว 5 มิ.ย. 63

8 ก.ย. 63

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

สป. ที่ 1825/2563

ลว 8 ก.ย. 63

รอง

นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ

รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

ประวัติส่วนตัว

กิดวันที่  13  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2506

ช่องทางการติดต่อ 061-386-1818

เริ่มปฏิบัติราชการวันที่  2  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2528

ประวัติการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน

สถานศึกษาฝึกอบรมและดูงาน

ตั้งแต่ - ถึง

(เดือน ปี)

วุฒิที่ได้รับ

ระบุสาขาวิชาเอก (ถ้ามี)

โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา อ.เมือง อ.ลพบุรี

พ.ค. 2510 - มี.ค. 2522

ประกาศนียบัตรมัธยม - ศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3)

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

พ.ค. 2522 - มี.ค. 2524

ประกาศนียบัตรมัธยม – ศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5)

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี

พ.ค. 2524 - เม.ย. 2525

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เอกการขาย

วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ อยานนาวา กรุงเทพฯ

พ.ค. 2525 - มี.ค. 2527

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เอกการตลาด

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี

เม.ย. 2527 - เม.ย. 2529

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BCC)

13 – 14 พ.ย. 2540

ฝึกอบรมคอมฯแก่ข้าราชการตามมติกรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

29 เม.ย. 2545

ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)

ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

วัน เดือน ปี

ตำแหน่ง

เอกสารอ้างอิง

2 ม.ค. 28

ทดลองปฏิบัติราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 สำนักงานการประถมศึกษา อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ที่ 38/2528

ลว 11 ม.ค. 28

1 ต.ค. 28

เจ้าพนักงานธุรการ 2 สปอ. หล่มสัก

ที่ 2345/2528

ลว 16 ก.ย. 28

3 ม.ค. 30

เจ้าหน้าที่งานธุรการ 3 สปอ. หล่มสัก

ที่ 160/2530

ลว 28 ม.ค. 30

30 ก.ย. 30

บุคลากร 3 สปจ. เพชรบูรณ์

ที่ 2169/2530

ลว 30 ก.ย. 30

8 ก.ค. 34

นักวิชาการเงินและบัญชี 4 งานบัญชี ฝ่ายการเงินและพัสดุ สปจ. เพชรบูรณ์

จ.พ.ช. ที่ 1560/2534

ลว 8 ก.ค. 34

 

 โครงสร้างคณะผู้บริหารในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

นางสาววารณ พวงสวรรณ ผอ.กลมอำนวยการ

 

 

 

 

 

ข้อมูลสถานศึกษา