ทาน

นายโอภาส ต้นทอง

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

รอง

นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ

รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

งบทดลอง ศธจ.อ่างทอง

สารสนเทศ ศธจ.อ่างทอง

เงน

7

หมาย

สรปรายงานการประชมคณะกรรมการโรคตดตอจงหวดอางทอง 1

ขาวประชาสะมพนธ

2 รองทก

5

3 ดาน

ฟงอนน

พอใจ

6

Login Form

 

หน้าที่และอำนาจของศึกษาธิการจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐

หนาท

ประกาศ การแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานศึกษาธิภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

1245

หน้าที่รับผิดชอบของกลุ่ม/หน่วยงานภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

หนาทรบผดชอบของกลมหนวยงานภายใน

 

 

 

ข้อมูลสถานศึกษา