ทาน

นายโอภาส ต้นทอง

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

รอง

นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ

รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

งบทดลอง ศธจ.อ่างทอง

สารสนเทศ ศธจ.อ่างทอง

เงน

7

หมาย

สรปรายงานการประชมคณะกรรมการโรคตดตอจงหวดอางทอง 1

ขาวประชาสะมพนธ

2 รองทก

5

3 ดาน

ฟงอนน

พอใจ

6

Login Form

โครงสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

13 โครงสราง

โครงสร้างบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

     โครงสรางสำนกงานศกษาธการจงหวดอางท

ข้อมูลสถานศึกษา