วิสัยทัศน์

"มุ่งผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตราฐานสากลอย่างทั่วถึงและเสมอภาคเป็นกำลังคนที่มีศักยภาพอยู่ในสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติ"

 

พันธกิจ

1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตราฐานสากล

2.เสริมสร้างผู้เรียนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างหลากหลายทั่วถึงและเสมอ

4.ผลิตและพัฒนากำลังคนมีศักยภาพให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

เป้าประสงค์

1.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ๒

2.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย

3.ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ในสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4.ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างหลากหลายทั่วถึงและเสมอภาค

5.กำลังคนมีศักยภาพที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของทั้งระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติ

6.ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ

7.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบูรณาการการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ