นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์
ศธจ.อ่างทอง

News

Login Form

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

ตรวจสอบผลคะแนนสอบครูผู้ช่วย ปี 2562

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ

ภาพกิจกรรม

IMAGE
วันพฤหัสบดี, 16 มกราคม 2563 วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันครูครั้งที่ ๖๔ พ.ศ.๒๕๖๓  อำเภอเมืองอ่างทอง ณ หอประชุม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริม ยกย่อง และเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน โดยจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พิธีบูชาศีรษะครู อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯพิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ กล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา และพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน ๖๒  รางวัล โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอ่างทอง สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ซึ่งคำขวัญวันครู ปี ๒๕๖๓  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญดังนี้ "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” โดย นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้อ่านสารของนายกรัฐมนตรี การจัดงานครั้งนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกสังกัด ร่วมงาน ๘๕๐  คน   Hits 5
Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 13 มกราคม 2563      วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓  นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓  จังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้จัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กดีเด่น พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติตี และขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน ๓๑๕ ทุน ๆ ละ ๑๐๐๐ บาท  โดย นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานพิธีเปิดงาน ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องใน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๓  อ่านสารนายกรัฐมนตรี ภายในงานมีการจัดกิจกรรม นิทรรศการจากส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง Hits 8
Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 09 มกราคม 2563           วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองและผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ได้เข้ารับฟังนโยบายการศึกษาเอกชนผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์  ณ  ห้องประชุมกงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง        Hits 10
Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562       วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายเรวัต  ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  ครั้งที่ ๑๓  โดย นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง Hits 40
Read More...
IMAGE
วันพุธ, 25 ธันวาคม 2562      วันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ดีเด่นระดับทอง ดีเด่นระดับเพชร ระดับจังหวัดอ่างทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   Hits 18
Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 20 ธันวาคม 2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายวัฒนชัย พันธุ์พร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (ด้านพัฒนาการศึกษา) ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งมีเรื่องเพื่อพิจารณาได้แก่ แผนการรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 แผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปี บริบูรณ์) ฯลฯ โดย นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง     Hits 31
Read More...

ข้อมูลสถานศึกษา