ทาน

นายโอภาส ต้นทอง

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

รอง

นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ

รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

งบทดลอง ศธจ.อ่างทอง

สารสนเทศ ศธจ.อ่างทอง

เงน

7

หมาย

สรปรายงานการประชมคณะกรรมการโรคตดตอจงหวดอางทอง 1

ขาวประชาสะมพนธ

2 รองทก

5

3 ดาน

ฟงอนน

พอใจ

6

Login Form

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

วันพุธ, 04 สิงหาคม 2564 การนิเทศ เขต3 Hits 267

หนังสือราชการ

ภาพกิจกรรม

IMAGE
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดย นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการและ นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง Hits 137
Read More...
IMAGE
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดย นางสาวสมรัก ยวงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง Hits 102
Read More...
IMAGE
       วันที่ 27 เมษายน  2564 เวลา 13.30 น. นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  ครั้งที่ 3/2564  โดย นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ และ นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ณ  ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง       Hits 114
Read More...
IMAGE
วันที่ 23 เมษายน 2564 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง นางณิชกานต์ ชิตารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนายวิทวัส เฟื่องศิลป์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปี 2564 ระดับภาค ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ร่วมประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ โดย นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางและขั้นตอนการเนินงานโครงการทุน ฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปี 2564 ณ ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกตวัดพระบาทน้ำพุ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี   Hits 91
Read More...
IMAGE
วันที่ 23 เมษายน 2564 นายวัฒนชัย พันธุ์พร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ด้านพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 มี โดย นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง Hits 95
Read More...
IMAGE
วันที่ 20 เมษายน 2564 นายลิขิต ทองนาท ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 3/2564 โดย   นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่อนุกรรมการ และเลขานุการ และนางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง Hits 89
Read More...
IMAGE
   วันที่ 8 เมษายน 2564 นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โดย นางชลธิชา เรียนชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ (น้ำพุพิทยาคาร) กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ (น้ำพุพิทยาคาร)   Hits 93
Read More...
IMAGE
วันที่ 8 เมษายน 2564 นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (Continuous and Link Curriculum : CLC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้นโยบาย "ห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษา"    ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ โดยมี ศึกษานิเทศก์และครูโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมอ่างทอง ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และครูโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง และผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าร่วมประชุม Hits 93
Read More...
IMAGE
        วันที่ 5 เมษายน 2564 นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน มอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดย นางอมรารัตน์ธนัน นิสะโสกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอมราวิทยาภูมิ กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนอมราวิทยาภูมิ Hits 88
Read More...

ข้อมูลสถานศึกษา