ทาน 2565

 

นายวุฒิชัย ธรรมยา

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

35492

นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ

รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

 

แผนปฏิบัติงานและการให้บริการ

6

7

8

789563

74

47

16

ขนาดเดม สรปรายงานการประชมคณะกรรมการโรคตดตอจงหวดอางทอง 2

ปชสพ

แบบสอบถามความพงพอใจ

2

3

แบบสอบถามความพงพอใจ 4

เงน

147

Login Form

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

IMAGE
  วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพร และถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดย นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และการจัดกิจกรรมประกอบด้วยการศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 1-10 และฐานกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 69 คน ณ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ Hits 3
Read More...
IMAGE
  วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักการ วิธีการและแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ ให้สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษาเอกชน เข้าร่วมประชุม โดยมี นางสาวสมรัก ยวงเกตุ ผู้อำนวยการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กล่าวรายงาน   Hits 4
Read More...
IMAGE
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีสถานศึกษาส่งกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมประกวด จำนวน 14 กอง ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดย นางสาวสมรัก ยวงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง Hits 4
Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ได้ปฐมนิเทศ ให้ข้อคิดชี้แนะแนวทางในการทำงานและสิทธิประโยขน์ ของ ข้าราชการครู ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน 33 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   Hits 69
Read More...
IMAGE
วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวสมรัก ยวงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดย นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ที่สมาคมผู้อาสาสมัครฯ กำหนด จังหวัดละ 2 คน ส่งรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้กระทรวงมหาดไทย Hits 29
Read More...
IMAGE
     วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน  การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 5/2565   โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เป็นต้น โดย นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ และ นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ประชุมห้องป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง Hits 37
Read More...
IMAGE
  วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 คุรุสภาจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 ได้แก่ รางวัลคุรุสภา รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น โดยมี นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการจากทุกสังกัด ร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   Hits 25
Read More...
IMAGE
วันที่ 9 เมษายน 2565 นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง และคณะ เฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ส่วนพระเศียร) ในพระอิริยาบถต่าง ๆ ณ ลานอิสรภาพ 109  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง Hits 78
Read More...
IMAGE
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ปฐมนิเทศให้ข้อคิด/ชี้แนะแนวทางในการทำงานและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูให้ผู้ผ่านคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอ่างทอง  Hits 119
Read More...

ข้อมูลสถานศึกษา