นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์
ศธจ.อ่างทอง

News

Login Form

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ

ภาพกิจกรรม

IMAGE
วันพุธ, 01 พฤษภาคม 2562        วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสมระดับจังหวัดอ่างทอง  เพื่อรับทราบข้อมูลกำหนดกรอบแนวทางและพิจารณารูปแบบติดตามการแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ในช่วงอายุ ๓ - ๑๘ ปี ให้ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม รวมทั้งให้ข้อเสนอ การวางแผนติดตามและรายงานข้อมูลต่อไปโดยมี  นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง, ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง                Hits 106
Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 29 เมษายน 2562      วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของหน่วยงานทุกระดับ ทุกประเภท และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับจังหวัด โดยจัดอบรม ๒ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนในสังกัด สพป.อ่างทอง ,สังกัด สพม.๕ ,สังกัดเทศบาล ,สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ,โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ,วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง และโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอ่างทอง โดย นายพิทักษ์ สุริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง Hits 86
Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2562      วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒  นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ตามบัญชีรายชื่อ    ผู้สอบแข่งขันได้บัญชี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๖ อัตรา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอื่น จำนวน ๗ อัตรา พร้อมกล่าวโอวาทให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถรวมทั้งมีการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  โดยรายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน ๓ อัตรา และ สพม ๕ จำนวน ๑๐ อัตรา   Hits 170
Read More...
IMAGE
วันพุธ, 24 เมษายน 2562      วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Coaching Teams ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (O-NET) และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของทุกหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดให้ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีคะแนนเฉลี่ยในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มากกว่า ๕๐ % เพิ่มขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๒       Hits 109
Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 23 เมษายน 2562     วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ รายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๔ โดยมี  นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   Hits 109
Read More...
IMAGE
วันพุธ, 17 เมษายน 2562        วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ นายปัญญา งานเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดย นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง               Hits 141
Read More...

ข้อมูลสถานศึกษา