รอง

นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ

รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

สารสนเทศ ศธจ.อ่างทอง

เงน

7

หมาย

สรปรายงานการประชมคณะกรรมการโรคตดตอจงหวดอางทอง 1

ขาวประชาสะมพนธ

2 รองทก

5

3 ดาน

ฟงอนน

พอใจ

6

News

Login Form

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ

ภาพกิจกรรม

IMAGE
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายลิขิต ทองนาท ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 11/2564  โดย มีวาระเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นต้น โดย นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ   รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง Hits 10
Read More...
IMAGE
  วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)   ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา    ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   มีผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 2 คน  โดยนางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   เป็นประธานคณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์   Hits 11
Read More...
IMAGE
๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดอ่างทองที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่1 รายงานผลการดำเนินการตามขั้นตอนของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ข้อสรุปและเห็นชอบการพิจารณาหลักสูตรการฝึกทักษะด้านอาชีพ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ โดยมีว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ นาคพนม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุม Hits 8
Read More...
IMAGE
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมการขับเคลื่อน  การบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประจำปี 2565  ตามที่ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน รวมกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดูแลกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงระบบการศึกษาทุกระดับ โดย นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง Hits 9
Read More...
IMAGE
  วันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่ง ประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔   โดย นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธาน สนามสอบ  การดำเนินการสอบเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย โปร่งใส มีผู้เข้าสอบในครั้งนี้ จำนวน ๒ คน โดยมีผู้แทนจาก สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   Hits 13
Read More...
IMAGE
  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ นาคพนม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รักษาการแทนศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียด และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   Hits 12
Read More...
IMAGE
  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสมรัก ยวงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดอ่างทอง รุ่นที่ 1  ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง   Hits 13
Read More...
IMAGE
  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดร้องเพลง พร้อมจัดทำมิวสิกวีดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   Hits 13
Read More...
IMAGE
   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ รางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 ซึ่งจังหวัดอ่างทองมีครูที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "ครูขวัญศิษย์" ประจำปี 2564 ได้แก่ นางสุพรรณี อินมะณี ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมเกียรติบัตร โดย นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ  รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 111 ปี ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง   Hits 14
Read More...

ข้อมูลสถานศึกษา