ixmjko

 

นายวุฒิชัย ธรรมยา

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

รอง

นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ

รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

 

6

7

8

789563

74

47

16

ขนาดเดม สรปรายงานการประชมคณะกรรมการโรคตดตอจงหวดอางทอง 2

ปชสพ

แบบสอบถามความพงพอใจ

2

3

แบบสอบถามความพงพอใจ 4

เงน

147

Login Form

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

IMAGE
วันที่ 9 เมษายน 2565 นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง และคณะ เฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ส่วนพระเศียร) ในพระอิริยาบถต่าง ๆ ณ ลานอิสรภาพ 109  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง Hits 50
Read More...
IMAGE
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ปฐมนิเทศให้ข้อคิด/ชี้แนะแนวทางในการทำงานและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูให้ผู้ผ่านคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอ่างทอง  Hits 76
Read More...
IMAGE
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายพิทักษ์ สุริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (Continuous and Linking Curriculum : CLC) โดยมี นายประสงค์ อุบลวัตร ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มี วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง และวิทยาลัยการอาชีพวิเศษ ชัยชาญ พร้อมด้วยโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประชุม ภายใต้นโยบาย “ห้องเรียนอาชีพ” กิจกรรม “การมีอาชีพมีงานทำ” Hits 45
Read More...
IMAGE
  วันที่ 1 เมษายน 2565 นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางนพวรรณ ดนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะ  ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) “ โครงการวันพระสุขใจ ผู้ว่าฯ พาไปทำบุญ ”  โดย นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดป่าโมกวรวิหาร ตำบลป่าโมก  อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง     Hits 41
Read More...
IMAGE
  วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มอบกลุ่มบริหารงานบุคคล เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ราย  รายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง     Hits 48
Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานงานระลึกพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดย นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง Hits 30
Read More...
IMAGE
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ณ สนามสอบ โรงเรียนสตรีอ่างทอง มีผู้เข้าสอบแข่งขัน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ จำนวน 136 คน การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม Hits 78
Read More...
IMAGE
    วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   เป็นประธาน  การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 3/2565  โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ การดำเนินงานการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะชำนาญการ , ชำนาญการพิเศษ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)  เป็นต้น  โดย นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ  ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง Hits 120
Read More...
IMAGE
วันที่  11 มีนาคม 2565 นายลิขิต ทองนาท ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2565โดย มีวาระเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564  การดำเนินงานการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ)  ปี พ.ศ.2565 การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) และการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ผลประเมินด้านที่ 3 )(ว17/2552) โดย นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ และ นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   Hits 78
Read More...

ข้อมูลสถานศึกษา