ทาน 2565

 นายวุฒิชัย ธรรมยา

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

ราชการ๑

นายเอกชัย จันทา

รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

แผนปฏิบัติงานและการให้บริการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

674

ขนาดเดม สรปรายงานการประชมคณะกรรมการโรคตดตอจงหวดอางทอง 4

7

8

789563

74

47

16

ขนาดเดม สรปรายงานการประชมคณะกรรมการโรคตดตอจงหวดอางทอง 2

ปชสพ

แบบสอบถามความพงพอใจ

77894

แบบสอบถามความพงพอใจ

แบบสอบถามความพงพอใจ 4

เงน

147

Login Form


Notice: Undefined offset: 1 in /home/lun1/users/atg/web/atgpeo.moe.go.th/public_html/web/templates/dd_gfx_35/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in /home/lun1/users/atg/web/atgpeo.moe.go.th/public_html/web/templates/dd_gfx_35/library/Artx/Content/Item.php on line 68

 

unnamed ข้อมูลพื้นฐาน
             o1 โครงสร้าง
             o2 ข้อมูลผู้บริหาร
             o3 หน้าที่อำนาจ
                 o3.1 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                 o3.2 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
             o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
                 o4.1 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษา
                 o4.2 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง
             o5 ข้อมูลการติดต่อ
             o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                 o6.1 พระราชบัญญัติ
                 o6.2 พระราชกฤษฎีกา
                 o6.3 กฎกระทรวง 
                 o6.4 ประกาศ
                 o6.5 ระเบียบ
                 o6.6 มติครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
unnamed การประชาสัมพันธ์
             o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
unnamed

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

             o8 Q&A
             o9 Social Network
unnamed การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
             o10 แผนดำเนินงานประจำปี
             o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
             o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  ปฏิบัติงาน
             o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
                     o13.1 คู่มือกลุ่มอำนวยการ
                   o13.2 คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล
                     o13.3 คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน
                     o13.4 คู่มือกลุ่มพัฒนาการศึกษา
                     o13.5 คู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
                     o13.6 คู่มือกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนคู่มือกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
                     o13.7คู่มือกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
                     o13.8 คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน 
unnamed การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
             o14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
             o15 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
             o16 รายงานผลการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
             o17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
             o18 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
             o19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
             o20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
unnamed การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
             o21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
             o22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
             o23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                    o23.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
                    o23.2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
                             o23.2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
                             o23.2.2 หลักเกณฑ์และวธีการให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะหลักเกณฑ์และวธีการให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
                             o23.2.3 เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
                    o23.3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
                    o23.4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
                    o23.5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
              o24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
unnamed การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ
             o25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
             o26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
             o27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
             o28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
             o29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
unnamed ารดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
             o30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
             o31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
             o32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
             o33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
             o34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
             o35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนป้องกันการทุจริต
             o36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
                   o36.1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
                   o36.2 แบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                   o36.3 แบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
             o37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันและทุจริตประจำปี
unnamed มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
             o38 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
             o39 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                    o39.1 โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
                    o39.2 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

         

 

ข้อมูลสถานศึกษา