ทาน 2565

 นายวุฒิชัย ธรรมยา

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

ราชการ๑

นายเอกชัย จันทา

รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

แผนปฏิบัติงานและการให้บริการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

674

ขนาดเดม สรปรายงานการประชมคณะกรรมการโรคตดตอจงหวดอางทอง 4

7

8

789563

74

47

16

ขนาดเดม สรปรายงานการประชมคณะกรรมการโรคตดตอจงหวดอางทอง 2

ปชสพ

แบบสอบถามความพงพอใจ

77894

แบบสอบถามความพงพอใจ

แบบสอบถามความพงพอใจ 4

เงน

147

Login Form


Notice: Undefined offset: 1 in /home/lun1/users/atg/web/atgpeo.moe.go.th/public_html/web/templates/dd_gfx_35/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in /home/lun1/users/atg/web/atgpeo.moe.go.th/public_html/web/templates/dd_gfx_35/library/Artx/Content/Item.php on line 68

12265

ข้อมูลพื้นฐาน

01. โครงสร้าง

02. ข้อมูลผู้บริหาร

03. หน้าที่และอำนาจ

04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

05. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 

06. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

06.1 กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน กลุ่มอำนวยการ

06.2 กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

06.2.1 งานคุรุสภา

06.3 กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกลุ่มนโยบายและแผน

06.4 กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา

06.5 กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

06.6 กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

06.7 กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

07. ข่าวประชาสัมพันธ์    

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

08. ช่องทางการสอบถาม Q&A

09. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ Socail Network 

แผนการดำเนินงาน 

10. แผนการดำเนินงานประจำปี 2565

11. รายการงานกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน  

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

แผนปฏิบัติงาน 

13. คู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงาน

การบริหารเงินงบประมาณ

14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

15. รายการงานกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 

16. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

18. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

23.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

23.2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรร

23.3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

23.4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

23.5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 

การร้องเรียนการทุจริต

25. แนวปฏิบัติ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ

27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

28. ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2565

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2565

31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 

33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

34. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

36. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2565

37. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

38.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

39.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565

ข้อมูลสถานศึกษา